Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.motor2go.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Motor2Go B.V. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Motor2Go B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Motor2Go B.V..

Indien van toepassing: 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Motor2Go B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Motor2Go B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.motor2go.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Motor2Go B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Advertenties kunnen ook elders worden gepubliceerd
Motor2Go B.V. kan de advertenties, en de inhoud daarvan, welke op de website https://motor2go.nl worden geplaatst gebruiken voor eigen doeleinden. Dit houdt onder andere in dat een advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond. Zoals bijvoorbeeld een website van derden.

Door het plaatsen van een advertentie verstrekt de adverteerder Motor2Go B.V. automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. De adverteerder garandeert bevoegd te zijn deze licentie te verstrekken.

Motor2Go B.V. kan voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de advertentie bevatten.

De opmaak van advertenties kan door Motor2Go B.V. gewijzigd worden zodat de advertenties duidelijk toegankelijk zijn via alle media, zoals mobiele telefoons.

Wijzigingen 
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.motor2go.nl op de pagina motor2go.nl/pagina/disclaimer.